برچسب: Fibre

درخدمات کامپوزیت
۳d printing of continuous fiber reinforced plastic (CFRTP) پرینت سه بعدی کامپوزیت ها روش پرینت سه بعدی یکی از روش های رایج ساخت افزودنی است. در روش FDM، با استفاده از فیلامنت پلیمری قطعه پلاستیکی ساخته می شود. در روش پرینت سه بعدی با الیاف ممتد، فیلامنت پلیمر با الیاف ممتد پیوسته تقویت شده است....