رشته پیچی کامپوزیتهای ترموپلاستیک

 

رشته پیچی فیلامنت های کامپوزیتی ترموپلاستیک (Filament Winding) و نوار پیچی پیش آغشته های کامپوزیتی ترموپلاستیک (Tape Winding) با زاویه الیاف های متفاوت در دستگاه رشته پیچی ما قابل انجام است. در این روش با اعمال دما و فشار، پیش آغشته تحت زاویه مد نظر دور یک ماندرل پیچیده می شود. لایه های مختلف متناسب با طراحی قطعه اعمال می شود و نهایتا قطعه استوانه ای رشته پیچی شده خنک کاری و تنش گیری شده و از ماندرل خارج می گردد.

نام